Kursy

B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
  • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii B;

Kurs rozpocząć można na 3 miesiące, a do egzaminu przystąpić miesiąc, przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii wieku.