Kursy

PKK

Profil Kandydata na Kierowcę

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do Wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu);
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia;
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami;
  4. Orzeczenie psychologiczne (kat. C, C+E)
  5. Kolorową fotografię 3,5x4,5cm;
  6. Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli je posiada;
  7. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.

Wówczas Starostwo przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę.